MISSION

Excellent academic achievement

Effective parent relationships

Future orientated, balanced learners

Staff that works effective and motivated

Living according to religious principles

Business orientated management

 

VISION

To assure an affordable, career orientated education for all learners which would make them worthy citizens in our community and country, and this will enable them to act competitively.

 

MISSIE

Uitnemende akademiese prestasie

Effektiewe ouerverhoudings

Toekomsgerigte, gebalanseerde leerders

Personeel wat doelgerig en gemotiveerd werk

Uitlewing van religieuse beginsels

Besigheidsgerigte bestuur

 

VISIE

Om bekostigbare, beroepsgerigte onderwys vir alle leerders te verseker wat van hulle verantwoordelike en waardige burgers van ons gemeenskap en land sal maak en wat hulle in staat sal stel om wêreldwyd kompeterend te kan optree.